Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Devidee B.V., en de Klant waarop Devidee B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Devidee B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door Devidee B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Devidee B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
  3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Devidee B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Devidee B.V. anders aangeeft.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Devidee B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
 3. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Devidee B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Devidee B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Devidee B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Devidee B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Devidee B.V. zijn verstrekt, heeft Devidee B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
  4. Devidee B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Devidee B.V. is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Devidee B.V. kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Devidee B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 4. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien Devidee B.V. gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Devidee B.V. ter beschikking heeft gesteld.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Devidee B.V. zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Devidee B.V. de Klant hierover tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Devidee B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

  1. De overeenkomst tussen Devidee B.V. en een Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Devidee B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Devidee B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Honorarium

  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Devidee B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
  4. Indien Devidee B.V. met de Klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Devidee B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
  5. Bovendien mag Devidee B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Devidee B.V., dat in redelijkheid niet van Devidee B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Devidee B.V. zal de Klant in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Devidee B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en voor implementatie van de ontwikkelde internetoplossing, op een door Devidee B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 0,00, tweede herinnering € 0,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is Devidee B.V. gerechtigd de ontwikkelde internetoplossing (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Devidee B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  4. Devidee B.V. heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Devidee B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Devidee B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Devidee B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Devidee B.V. totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Devidee B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Devidee B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  5. Door Devidee B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat Devidee B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Devidee B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Devidee B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 9. Incassokosten

  1. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.
  2. Indien Devidee B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.
  4. De Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 10. Hosting

  1. Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door Klant dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan het Devidee B.V..
  2. Devidee B.V. is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
  3. Het is de Klant niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
   1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
   2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
   3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
   4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
   5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
   6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
   7. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (online verbinding met Devidee B.V. blijven lopen binnen Devidee B.V. of het internet;
   8. het verspreiden van computervirussen.
 11. Onderzoek, reclames

  1. Devidee B.V. behoudt zich het recht tot plaatsing van het Devidee B.V. logo en/of tekstlink naar Devidee B.V. op de website van de opdrachtgever.
  2. Devidee B.V. mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie
   en/of publiciteit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Devidee B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Devidee B.V. in staat is adequaat te reageren.
  4. Indien een klacht gegrond is, zal Devidee B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Devidee B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 12. Opzegging

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft Devidee B.V. recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Devidee B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is de Klant alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.
  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Devidee B.V., zal Devidee B.V. in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant toerekenbaar zijn.
  4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Devidee B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Klant in rekening gebracht.
 13. Opschorting en ontbinding

  1. Devidee B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, Devidee B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Voorts is Devidee B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Devidee B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Devidee B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Devidee B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 14. Aansprakelijkheid

  1. Indien Devidee B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien Devidee B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €2000 (Zegge: TWEE DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Devidee B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Devidee B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Devidee B.V. toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  5. Devidee B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Devidee B.V. of zijn ondergeschikten.
 15. Vrijwaringen

  1. De Klant vrijwaart Devidee B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Indien de Klant aan Devidee B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 16. Risico-overgang

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van een door Klant aan te wijzen derden worden gebracht.
 17. Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Devidee B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Devidee B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Devidee B.V. worden daaronder begrepen.
  3. Devidee B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Devidee B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zover Devidee B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Devidee B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 18. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Devidee B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Devidee B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Devidee B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Devidee B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Devidee B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door Devidee B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Devidee B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  3. Devidee B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 20. Voorbeelden

  1. Is aan de Klant een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 21. Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Devidee B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Devidee B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 22. Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Devidee B.V. en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 23. Van toepassing

  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
icon-only icon-only icon-only icon-only